تمامی اطلاعات مشتریان در پایگاه داده سایت بذرام به صورت امن نگاه داری می شوند و به هیچ عنوان در اختیار شخص ثالثی قرار نمی گیرند. همچنین از شماره های تماس و آدرس پستی مشتریان تنها برای ارسال محصولات، کاتالوگ، هدیه و مواردی که به سایت بذرام مربوط می شود استفاده می شود. همچنین مشتریان بذرام به صورت اختیاری می توانند دریافت و یا عدم دریافت خبرنامه های الکترونیکی را انتخاب نمایند.